حضور شرکت پویا تجارت کاریز در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

Project details

  • Date

     1397-05-15

 

 

شرکت پویا تجارت کاریز از شما دعوت می نماید در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران از سالن 10 غرفه 37 در تاریخ 15 ای 18 مرداد بازدید به عمل آورید .

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

 

 

https://t.me/irankariz