حضور شرکت پویا تجارت کاریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اهواز

هفدهمین نمایشگاه ساختمان

Project details

شرکت پویا تجارت کاریز با هدف شناساندن هر چه بیشتر محصولات خود در استان خوزستان و هم چنین قدردانی رو در رو از مشتریان وفادار این استان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان حضور خواهد یافت. دیدار شما موجب مسرت و امتنان خواهد بود.